تلسکوپ فضایی هابل کوچک‌ترین توده های ماده تاریک را کشف کرد!