اولین سری کوییک آر توسط پارس خودرو تحویل مشتریان شد