محمدرضا خلعتبری به شهر جنجالی بازگشت/ انتقال عجیب، معاوضه از اصفهان تا مشهد