سالامانکا و ایبیسا/ حریفان ساده برای رئال و بارسا در دور سوم کوپا دل ری