سرخابی سابق و یک ایتالیایی در کادر مربیان شهرخودرو