جهانگیری: برخی رد صلاحیت‌ها با مذاکره و توضیح قابل حل است