بازداشت ۳۰ نفر در تجمعات اخیر / حکم سکه ثامن صادر شد