«مکانیسم ماشه» چیست؟ / با فعال شدن این مکانیسم چه خواهد شد؟