مزیت قیمتی و زیست‌محیطی استفاده از گازمایع به جای بنزین