روحانی: اینکه نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خود را اعلام کردند گام اول خوبی بود (فیلم)