پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اوراق بدهی