ماجرای ثروتمند شدن مردی چند دقیقه بعد جدایی از نامزدش!