بهره‌برداری از ۹۰ پروژه ورزشی خراسان رضوی در سال جاری