تاج: هیچکدام از ماموریت‌های فدراسیون روی زمین نمانده است