هشدار جدی کارگروه پیشگیری از مرگ‌های خاموش درباره زلزله