ترخیص خودروهای انبار شده بندر خرمشهر، در انتظار مصوبه هیات دولت