استخدام مدیر مالی در یک شرکت تولیدی صنعتی فروشگاهی