کشورهای جهان شهروندان‌شان را در اردوگاه‌های سوری بازگردانند