دختران آزادی در آستانه یک تجربه فراموش نشدنی/ جیغ بنفش بر مجذور سه هزار و پانصد و خرده‌ای