امیدها را به فضای صعود ببرید/ مجیدی – استیلی؛ این جنگ را تمام کنید