ایجاد "مدرسه اشتغال"، طرحی نو برای کار آفرینی دانشجویان