کمبود ۱۵۰ هزار پرستار در کشور/ پرستاری یک شغل زنانه محسوب می‌شود