22 تفاهمنامه بین شرکتهای دانش بنیان و صنعت خودرو منعقد شد