نخستین نشست «با همستان» و تقدیر از هیئت تحریریه نشریه «کمان»