دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با مقام معظم رهبری