تردد خودروها به سمت شلمچه و چذابه رو به افزایش است