روایتی از یک اعتراف تلویزیونی: محاسن متهمان را تراشیده و آنها به شکل قاچاقچی درآورده بودند