ا‌فزایش 2 برابری سهمیه سوخت عملکردی کامیون‌ها از مهر‌