تصویری از تمرین مشترک تیزپروازان نیروی هوایی ارتش و سپاه بر فراز خلیج فارس