مصلح: برانکو به خاطر پیاده‌روی اربعین گفت تمرین نیا!