برداشت انگور از ۲۵ هزار هکتار از باغات شهرستان تاکستان آغاز شد