نشست اخیر سران قوا مفید بود/ حال زائران ایرانی در عراق خوب است