استاندارد سازی مدارس زاهدان پیش از آغاز سال تحصیلی