تارتار: باید از وضعیت روحی بد استقلال استفاده کنیم