برخورد خودرو با هیات عزاداری در اهر یک فوتی به جا گذاشت