محکومیت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان و بادران توسط کمیته وضعیت