ستاره اینتر: هت‌تریک برای آرژانتین اتفاق ساده‌ای نیست