استخدام کارگر ساده جهت سوپر مارکت در محدوده میدان حرِ تهران