استخدام تعدادی کارگر ماهر، نیمه ماهر یا ساده جهت برق ساختمان