وام بلاعوض به طرح های فناورانه استانی تعلق می گیرد