سیاهچاله ای ۲۰ میلیارد برابر بزرگتر از خورشید کشف شد