دانشجویان شاهد و ایثارگر مسیر ایثار را در جبهه‌های علمی طی می‌کنند