درگذشت آزاده و جانباز سرافراز اسماعیل فیضی از آزادگان کمپ 10 رمادی، آسایشگاه