مفتح: افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت محقق می‎شود