افطاری هر اسیر ۵ قاشق برنج بعد از ۱۸ ساعت روزه‌داری بود