افزایش قیمت خودروها در سکوت مسئولان، چیطوری ماشین باز؟!