فراخوان طرح احداث بنای کارخانه زباله‌سوز/دفنگاه سراوان را به بهترین شیوه بهسازی می کنیم