تخلیه روستایی در روسیه به دلیل آتش‌سوزی انبار مهمات