تنها بیمارستان توانبخشی کشور، پشت نوبت چند ماهه دارد