شدت بیماری قلبی به میزان اکسید نیتریک بدن وابسته است